Denk en doe mee met het programma WaU en help mee om de publieke dienstverlening van de toekomst vorm en inhoud te geven.

Het WaU programma bestaat uit zes pijlers:

1. Verbeteren dienstverlening

Richtinggevend principe: Geen verkeerde deur. Iemand op weg helpen, ook als ze niet bij de juiste organisatie zijn. Organisaties worden voornamelijk aangestuurd op afhandeltijden. Dit bemoeilijkt het om maatwerk te leveren en vraagt dus om andere sturing dan we nu doen. Moet je hier mensen voor in staat stellen, of moet je dit organiseren? Bijvoorbeeld één integrale loketfunctie, waar je niet enkel de processen stroomlijnt, maar deze handelswijze ook in de structuur zelf verankerd.

2. Versnellen van de digitale agenda

We willen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sneller op gang brengen, betrouwbaarheid van basisregistraties vergroten en samen investeren in digitale toegankelijkheid én digitale inclusie. Dit programma is verbonden met onze eerdere inzet op digitalisering via het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Tevens wordt deze golf van aandacht benut om digitalisering te versnellen.

3. Wet- en regelgeving

In wetgeving kan een combinatie van regels leiden tot hardvochtige uitvoering. Door verkeerde wetgeving kan van uitvoering niet worden verwacht dit anders te doen. Deze vraagstukken doen zich voor bij de kinderopvangtoeslagaffaire, wonen, participatiewet, jeugdzorg, vreemdelingen, etc.

Analyse zou moeten uitwijzen waar we dingen doen die maken dat ons handelen hardvochtig kan uitpakken én wat we hier tegen kunnen doen.

4. Intensiveren samenwerking en sturing binnen bestuurlijke driehoek

Centrale vraag is wie er zorgdraagt voor continuïteit van een organisatie en wie de opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar zijn. Bij het Rijk vraagt dit aandacht. Zeker als er sprake is van meerdere opdrachtgevers.

De Sociale Verzekeringsbank wordt bijvoorbeeld aangestuurd door VWS en SZW. Laatgenoemden vinden soms hele verschillende dingen. Dan helpt het als er één eigenaar is.

5. Statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering

Statuur gaat over het paradigma dat uitvoering minder belangrijk én minder ingewikkeld is dan beleid. Dit is in de beloningsstructuur geslopen en in de manier hoe de overheid werkt.

Elk jaar wordt een ‘staat van de uitvoering’ uitgebracht. Een middel om dit onderwerp in de volle breedte te agenderen. Grote Rijksuitvoerders maken ook een ‘stand van de uitvoering’ waarin zij één a twee keer per jaar een ‘knelpuntanalyse’ maken over de uitvoering. Dit is een nieuwe manier om uitvoeringsvraagstukken bij beleid en politiek onder de aandacht te brengen.

6. Rol van de politiek

Politiek geeft druk om hardvochtig beleid te voeren en roept vervolgens schande over ongewenste effecten. Dat valt samen met een breder vraagstuk – verharding. Slechte verhoudingen tussen kabinet, Kamer en ambtenaren. Er zijn veel persoonlijke aanvallen op topambtenaren in de media en dit wordt overgenomen door Kamerleden. Doel is het normaliseren van verhoudingen en het (her)introduceren van de dialoog.

Het programma heeft nu behoefte aan:

  • Vanuit spoor 1 (dienstverlening) willen we met een kleine overheidsbrede groep veranderingen in de praktijk bewerkstellingen, op basis van wat tot nu toe al ontwikkeld is (visie op gezamenlijke dienstverlening en inzichten over de 1-loketfunctie). We zoeken een paar collega’s van gemeenten die de ontwikkeling in hun praktijk willen toepassen samen met andere overheden/overheidsdiensten, die in staat zijn om over ‘hun’ belangen te denken en de overheidsbrede dienstverlening verbeteren. Die de uitvoering goed kennen en die snappen hoe uitvoering en beleid/ bestuur slim gekoppeld moet worden. We verwachten dat dit maximaal een dag in de week kost, gedurende een half jaar.
  • Vanuit spoor 2 (digitalisering) geen verdere actiepunten. Gemeenten zijn goed aangehaakt via de VNG en onder andere de adviesraad Common Ground.
  • Spoor 3 (wet- en regelgeving) kent 69 actiepunten die moeten worden geconcretiseerd en aangesloten op het gemeentelijk perspectief. Daar is behoefte aan juristen die de gemeentelijke praktijk goed kennen en willen meewerken aan het oppakken van de actiepunten.
  • Vanuit spoor 5 (statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering) is er behoefte aan een aantal sparringpartners die constructief willen meedenken en op sommige punten ook willen meewerken. Niet alleen praten dus, maar echt actief sparren en actiepunten met elkaar oppakken.
  • Vanuit spoor 6 is er behoefte aan gemeentesecretarissen of domeindirecteuren die incidenteel willen aansluiten bij een trialoog om casuïstiek vanuit de uitvoeringspraktijk in te brengen.

Contact

Heb je vragen en/of wil jij of een collega meedoen, neem dan contact op met de VNG. We zoeken gemeentesecretarissen, maar ook domeindirecteuren en professionals die beleid ontwikkelen.  Ook als je niet direct iets ziet wat bij je past, maar je wel mee zou willen doen, neem dan ook contact met de VNG op. Er gebeurt genoeg. Is het niet voor nu, dan wel over een paar maanden.

Contact opnemen kan via: samenorganiseren@vng.nl. Graag bij je bericht vermelden aan welk spoor je wat kunt en wilt bijdragen en hoeveel tijd je daarvoor kunt vrijmaken.