Leiderschap gevraagd! - Uitnodiging webinars Uitvoering op z’n Kop!

In een tijd waarin de legitimiteit van de overheid steeds vaker in twijfel wordt getrokken, komt het er des te meer op aan dat gezagsdragers, in casu de gemeentesecretaris, de goede dingen doen. De legitimiteit wordt niet in twijfel getrokken vanwege slecht beleid, maar vanwege slechte uitvoering. De goede dingen doen, in het huidige tijdsgewricht gaat heel erg over goede uitvoering. Over laten zien dat de overheid een betrouwbare partner is. Dat de overheid doet wat zij belooft en waarvoor de kiezer zijn of haar mandaat gegeven heeft.

En ‘de goede dingen doen’, betekent niets minder dan de uitvoering op z’n kop gaan zetten. Er staat veel op het spel. De burger zit Klem tussen Balie en Beleid [1]. En dan helpt het niet als de gemeentesecretaris het een beetje anders gaat doen. Hier is een andere houding gevraagd, een andere drive en sturing van de gemeentesecretaris.

Uit de Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’[2] blijkt dat uitvoering tot top-prioriteit is gebombardeerd. In deze reactie is een zeer groot aantal actiepunten geformuleerd. Eén van deze voornemens vormt de start van een traject Werk aan Uitvoering (WaU) [3]. Het lijkt het Kabinet menens. Het schip van staat moet zijn steven wenden. En daarvoor wordt alles uit de kast gehaald. Daarvoor moet de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid versterkt worden.

Mede tegen de achtergrond van zoveel rijksvoortvarendheid heeft ook de VNG haar inzet voor de Kabinetsformatie geformuleerd in een viertal sporen, waaronder het spoor ‘Focus op uitvoering’. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en uitvoerings-kracht van gemeenten.

Kortom, uitvoering is hot. Je kunt er niet meer omheen. Niet langer gaat het over visies, over dromen, over nieuw beleid en nieuwe taken, neen, het gaat nu over boter bij de vis, over doen wat beloofd is, over goede dienstverlening.

En het kan haast niet anders dat hiermee de gemeentesecretaris wordt aangesproken en uitgedaagd. De gemeentesecretaris die, als pur sang verbinder, als geen ander in staat is om deze hausse aan nieuwe initiatieven en verwachtingen, zowel vanuit politiek als vanuit de samenleving, te koppelen aan een ambtelijke organisatie die in staat is hieraan invulling te geven. Die in staat is om de boter bij de vis te leveren. Maar die ook als geen ander in staat is om tegenwicht te bieden aan te hoog gespannen bestuurlijke wensen. En die vooral ook als geen ander in staat is om waarde toe te voegen aan de top op heden veelal op de rijksdepartementen opgestelde uitvoeringsagenda’s.

En daarom is het goed dat wij, de VGS, het thema Uitvoeringskracht ook agenderen. Niet omwille van de actualiteit, niet enkel als een volgende download, maar als een document waarin de visie en kracht van de gemeentesecretaris doorklinkt. Waarin op basis van ervaringsdeskundigheid aangegeven wordt wat nodig is, maar ook wat (niet) kan.

Het DB van de VGS heeft aan Marcel Meijs de opdracht gegeven een essay te schrijven met als titel ‘Uitvoering op z’n Kop’. Het DB wil hiermee een ferme aftrap doen voor het Actieplan Uitvoeringskracht van de gemeentesecretaris.

In de komende maanden wordt een viertal webinars georganiseerd met gemeentesecretarissen, maar ook met vertegenwoordigers van VNG en BZK, om het thema Uitvoeringskracht en het daarbij gevraagde Leiderschap van de Gemeentesecretaris te bespreken. De uitkomsten van deze sessies worden verwerkt in het essay ‘Uitvoering op z’n Kop’, dat aan het einde van dit jaar verschijnt.

Het onderwerp van de eerste webinar zal zijn: Uitvoering: wat gaat er mis, welke acties nemen we? In de maanden daarna volgt nog een drietal webinars met achtereenvolgens de thema’s ‘Werken als één overheid’, ‘Maatwerk als regel’ en ‘Leiderschap in transitie’.

Als je een bijdrage wil leveren aan het opstellen van de Uitvoeringsagenda van de Gemeentesecretaris, dan vragen we je beschikbaar te zijn voor alle webinars. Je kunt jouw interesse opgeven via vgs@gemeentesecretaris.nl, dan kijken wij daarna naar de meest geschikte data voor alle deelnemers.


[1]
Eindrapport Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties, febr 2021.
[2] Kamerbrief met redactie kabinet op rapport ‘Ongekend onrecht’, jan 2021.
[3] ABDTOPConsult, Werk aan Uitvoering, Fase 2, juli 2020.