Nieuws uit VNG cie EKEM over CO2-normering van werkgebonden personenmobiliteit en klimaatakkoord

Door Peter Derk Wekx

In november berichtte Peter Derk Wekx vanuit de VNG-cie EKEM al over CO2-normering van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer, woon-werkverkeer) die in het klimaatakkoord is opgenomen. Doel daarvan is de negatieve effecten voor het klimaat van zakelijk- en woon-werkverkeer (CO2-uitstoot) terug te dringen. De regeling is gericht op werkgevers met meer dan 100 medewerkers (ruim 8.000 organisaties) en wordt per 2022 onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) uit de Omgevingswet. Dit is relevant voor de gemeenten omdat zij de toezichthoudende rol toebedeeld krijgen. Voor de gemeentesecretarissen is de regeling extra relevant omdat we als werkgever (met meer dan 100 medewerkers) ook aan deze regeling moeten voldoen.

In december heeft de VNG een reactie gestuurd op het voorstel. Daarin vraagt de VNG aandacht voor een aantal zaken:

  • Volledige vergoeding van de extra taken die op gemeenten afkomen in de uitvoering
  • Duidelijkheid over de rol gemeenten als bevoegd gezag en als werkgever
  • Afweging basistakenpakket van Omgevingsdiensten
  • Aansluiting bij de regionale werkgeversaanpak
  • Meer ruimte en betrokkenheid in het vervolgproces

In de komende periode wordt er verder gesproken met het rijk over de gevolgen.

Met de VNG en de commissie EKEM zijn we ook bezig om tot een handige handleiding/ roadmap te komen om alle afspraken uit het klimaatakkoord die iets vragen van de gemeenten in rij en gelid te zetten. Dan kunnen we optimaal kennis delen en zorgdragen voor de nakoming van de afspraken uit het klimaatakkoord.