Terugkoppeling commissie PSI | 06-12-2018

De start was gezamenlijk met de commissie ZJO. Een mooie sessie waarin gesproken is over de strategische agenda van deze commissies.

Daarnaast werd gezamenlijk gesproken over het procesvoorstel financiën sociaal domein. Een kerngroepje uit de twee commissies gaat hiermee aan de slag. Mariël Middendorp (cie ZJO, secretaris Rijswijk) sluit hierbij aan, zodat de uitvoeringsaspecten ook goed meegenomen worden. Tenslotte is in gezamenlijkheid gesproken over laaggeletterdheid.

Waar de commissie PSI daarna nog over verder ging:

  • Maatschappelijke diensttijd: ambtelijke aanhaking vanuit de VNG is prima, bestuurlijk ligt hier geen prioriteit. Een vertegenwoordiger vanuit deze commissie voor een bestuurlijk netwerkteam komt er niet.
  • Ambassadeur voor aansluiting GGZ met Werk en Inkomen; drie bestuurders melden zich aan.
  • Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen: een groep ambtenaren van diverse gemeenten, met betrokkenheid van SZW, denkt na over verbetering van deze regeling. Daar worden goede stappen gezet. Zorg is, dat SZW nu een aanpassing van het Besluit aankondigt, die voor dit onderwerp negatief uitvalt. Vanuit de VNG wordt hierover ambtelijk en bestuurlijk contact gezocht met SZW.
  • Breed offensief om mensen met een beperking meer aan het werk te helpen: is nu nog een hele brede discussie, aangezwengeld door het rijk. Komen veel plekken waar gemeenten mee kunnen doen. Allerlei ideeën en problemen waar we in de praktijk tegenaan lopen worden besproken.
  • Overdracht Vangnetregeling Participatiewet naar UWV. Vrij technisch, gaat over 500 clienten per jaar. Commissie is akkoord.Procesvoorstel van SZW over beleidsdoorlichting van haar uitgaven op het terrein van oa armoedebestrijding. Wordt in de commissie PSI van 14 februari verder besproken.
  • De Werkkamer: deze overlegvorm voor overleg met de sociale partners wordt weer opgepakt.
Door: Arne van Hout