Terugkoppeling commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs | 06-12-2018

Verdeelmodel sociaal domein

Rijk en gemeenten hebben in mei 2018 afgesproken om de verdeling van de middelen voor het sociaal domein te herzien en toe te werken naar een nieuwe verdeling per 2021. Aanleiding zijn de discrepanties in de huidige verdeelmodellen. Het gaat in totaal om 17 miljard euro. De eerste stap in dat proces is een onderzoek naar een passende methode om de middelen in het sociaal domein goed te verdelen. De gezamenlijke commissies ZJO, PSI en Financien hebben besloten nu nog geen keuze te maken voor een methode omdat daarvoor de beschikbare informatie onvoldoende was. Wel zit er druk op het proces. Besluitvorming zou moeten plaatsvinden voor januari 2019. De afspraak is gemaakt om een kleine groep van leden uit de commissies ZJO, PSI en Financien de besluitvorming richting januari voor laten te bereiden. Daarna zal op basis van die methode een nieuwe verdeling voor het sociaal domein worden uitgewerkt in een kwantitatief onderzoek.

Bestuurlijke overleggen / financien

In de terugkoppeling van alle bestuurlijke overleggen werd gemeld dat er erkenning is dat de WvGGZ leidt tot extra taken voor gemeenten en daarmee extra geld. In de verschillende BO’s is en wordt aandacht gevraagd voor voldoende middelen voor gemeenten. Momenteel vinden onderhandelingen plaats met het Rijk om op een drietal onderwerpen in de voorjaarsnota extra geld ter beschikking te krijgen. Het betreft jeugd, WMO en GGZ. Uitgangspunt is dat het ggz akkoord niet wordt getekend voordat duidelijkheid is over bijbehorende middelen

Maatschappelijke opvang/ Beschermd wonen

Bij dit agendapunt waren twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste ligt er een verzoek van de wethouders van de centrumgemeenten om snel de cijfers (verdeling van geld) te publiceren.

Ten tweede worden binnenkort de uitkomsten van een mystery guest onderzoek gepubliceerd. De uitkomsten laten geen verbetering zien tov vorig jaar. Afgesproken is om een communicatie lijn vanuit de VNG op te stelllen waarin 1) mea culpa en 2) aandacht vragen voor problematiek en toegenomen vraag waar gemeenten mee zitten. Er volgt onderzoek naar feitelijkheden.

Visite commissie

Tot slot heeft de commissie ZJO ingestemd met het instellen van een visite commissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Deze commissie kan door gemeenten worden uitgenodigd om onderzoek te doen bij een gemeente. De bedoeling is dat de commissie, na een grondige analyse van de lokale situatie, gerichte adviezen geeft over het bestaande maatregelenpakket en eventueel verdergaande interventiemaatregelen.

Door: Mariël Middendorp