Terugkoppeling stavaza invoering Omgevingswet: DSO en Betaalbaarheid

Door Cis Apeldoorn, Lid VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Althans dat is de bedoeling. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze datum en de Eerste Kamer neemt daar in april/mei een besluit over.

De leden van de VNG Cie RWM hebben zich steeds sterk gemaakt voor het feit dat de Omgevingswet in werking treedt als een “werkend stelsel”, zodat na de inwerkingtreding de processen van planvorming en vergunningverlening bij gemeenten ongehinderd door kunnen gaan, op tenminste het huidige dienstverleningsniveau.

Voor een werkend stelsel is nodig dat gemeenten tijdig zijn aangesloten op de landelijke voorzieningen, zowel het nieuwe stelsel van wet- en regelgeving als het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Alleen als het geheel van landelijke voorzieningen, lokale software en lokale content (in het omgevingsplan) goed werkt, is sprake van een werkend stelsel. Vooral dat laatste is nog niet geregeld. En dat geeft veel bestuurlijke twijfel of we wel of niet door moeten met de wet, zoals laatst in de media uitgesproken door meerder bestuurders.

 Ik ben, via het zgn. directeurenoverleg werkend stelsel, in gesprek met BZK en VNG en directeuren van 3 andere grote steden over de vraag wat er nodig is om het stelsel werkend te krijgen in gemeenten op 1-1-22 en welke bypasses er tijdelijk nodig zijn (het zogenaamde plan b). Om de knelpunten op het spoor te komen, putten we uit verschillende bronnen, waaronder de werkplaatsen DSO-keten van de VNG.  Dat gesprek helpt, omdat BZK eindelijk de urgentie van de knelpunten in de praktijk onder ogen begint te zien.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg op 21 april aanstaande nemen de minister, VNG, IPO en Unie een besluit over de inzet van die noodoplossingen en de vraag of we daarmee op 1 januari 2022 een goede start kunnen maken met de Omgevingswet. Tot die tijd is het van belang om in gemeenten bestuurlijk de rust te bewaren en BZK en de VNG ruimte te geven voor dit proces. Ik roep jullie op om daar aan bij te dragen. 

Een tweede belangrijk onderwerp zijn de Financiën Omgevingswet.
Vandaag, 12 maart 2021, is het Integraal Financieel Beeld beschikbaar gekomen waarin de eenmalige en de structurele financiële effecten van de Omgevingswet zijn geraamd. Dit rapport is in samenwerking tussen BZK, VNG, IPO en Unie tot stand gekomen. Ook dit rapport komt tijdens het Bestuurlijk Overleg op 21 april as. aan de orde. Op dat moment geeft de portefeuillehouder Omgevingswet namens de VNG een bestuurlijke waardering van dit rapport. Om tot die waardering te komen, vindt er de komende weken een brede gemeentelijke consultatie plaats. Daarmee geeft de VNG invulling aan de motie over de financiën Omgevingswet die tijdens de ALV in september 2020 is aangenomen. 

De consultatie bestaat uit een websurvey. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten, liefst allemaal, de websurvey invullen. Ik roep jullie op om deel te nemen aan deze consultatie! Dit is de link naar de consultatie van het Integraal Financieel Beeld:  https://vng.nl/artikelen/consultatie-integraal-financieel-beeld.

Als jullie vragen hebben, kunt je contact opnemen met de programmamanager Omgevingswet bij de VNG: Annemieke van Brunschot via annemieke.vanbrunschot@vng.nl.