Terugkoppeling uit commissie ZJO

Cie ZJO, 18-4-2019, Mariël Middendorp

Op 18 april kwam de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs bij elkaar voor een vergadering. De agenda was overvol en de nijpende financiele tekorten van vele gemeenten op het sociaal domein vormden de rode lijn.

Ik licht er een drietal dingen uit:

Resultaat gericht indiceren:

Er zijn grofweg twee manieren waarop gemeenten indiceren. In uren of op resultaat. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in oktober 2018 was het onduidelijk of resultaat gericht beschikken nog wel mag. Vorige week heeft het ministerie hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Deze brief komt er kort gezegd op neer dat VWS aangeeft beide vormen van beschikken een plek te gaan geven in de wet. Hiermee blijft resultaatgericht indiceren ook in de toekomst mogelijk.

Beschermd wonen

De publicatie van de voorlopige cijfers van het nieuwe verdeelmodel voor onder andere beschermd wonen heeft in het land tot veel commotie geleid. De commissie heeft ingestemd met het instellen van een expertiseteam Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Begeleiding. Opdracht van de commissie luidt om te onderzoeken hoe het proces van het nieuwe verdeelmodel verantwoord kan verlopen en welke scenario’s er zijn.

Verdeelmodellen

Twee onderzoeksbureaus hebben de opdracht te onderzoeken hoe het geld uit het gemeentefonds het beste verdeeld kan worden. Andersson Elffers Felix (AEF) maakt het nieuwe model voor het sociaal domein. Cebeon zal een nieuw model maken voor de overige domeinen. De ingangsdatum voor de nieuwe verdeling is 2021. 

Om te zorgen voor transparante afwegingen over de verdeling, heeft AEF de commissie een voorstel gestuurd met een beoordelingskader. Criteria zijn bijvoorbeeld: is het model eenvoudig uit te leggen? Helpt het om bekende knelpunten op te lossen? De commissie heeft ingestemd met het beoordelingskader.