Terugkoppeling uit de VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

Commissie PSI 14 februari 2019
Arne van Hout

De bijeenkomst start gezamenlijk met de commissie ZJO met drie interessante presentaties. Als eerste over “de staat van het sociaal domein” door het SCP. Het SCP begint met een algemeen beeld van Nederland en zoomt steeds verder in op het sociaal domein. Aansluitend presenteerde het CPB kort de bevindingen uit het recente onderzoek naar wijkgericht werken, waarna Movisie en Vilans ingingen op het programma Integraal Werken in de Wijk. Doel van dit programma is kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen.

VNG deelt mee waar gesprekken met het rijk over lopen: jeugdzorg (toename aantallen die geholpen worden én meer kosten per cliënt) en abonnementstarief houdt de commissieleden zeer bezig! Met name het abonnementstarief brengt grote financiële risico’s voor gemeenten met zich mee.

Whitepaper toezicht en handhaving: een algemene visie hoe toezicht en handhaving meer over de vakgebieden heen georganiseerd kan worden, óók in samenhang tussen het fysieke en sociale domein. Doel is om minder sancties op te leggen en meer in de preventie te doen.

Procesvoorstel motie BUIG: vraag is hoe om te gaan met de BUIG-motie die tijdens de BALV is aangenomen. Lastige discussie, omdat in onderhandeling met het rijk niet haalbaar is wat de BALV uitsprak. Toonzetting moet niet te belerend worden. Idee is nu om energie te zetten op de tekorten op de SW (die nu nog te weinig aandacht kregen), hierin zit meer gespreksruimte.

Position Paper beleidsdoorlichting SZW: SZW doet een beleidsdoorlichting, in het paper van de VNG hierover wordt gepleit voor voldoende ruimte voor gemeentelijk maatwerk, een vereenvoudiging van wet-, regelgeving en procedures en ten slotte voor betrouwbare stabiele en transparante verdeelsystematieken.

Reactie op voorstellen BBZ (bijstand voor zelfstandigen): rijk versobert dit enorm, vinden wij niet goed. Ook het wegnemen van deze voorziening voor 55+-ers vinden we niet goed. De kritische concept-reactie wordt omarmd door de commissie. Zorg is hoe SZW gemeenten serieus neemt in dit dossier.

Verandering opgaven inburgering: in 2021 krijgen de gemeenten deze taak erbij. Let op, dit heeft lokaal grote consequenties en gemeenten moeten zich nu al voorbereiden. De commissie vindt beleidsruimte voor gemeenten belangrijk, uiteraard ook voldoende financiële middelen én flexibiliteit in het stelsel.

Tenslotte wordt afgesproken om een volgende keer meer duidelijkheid te geven over de discussie tussen rijk en VNG over het nieuwe verdeelmodel Sociaal Domein.