Uit de Commissie Ruimte Wonen en Mobiliteit | 06-12-2018

Basispakket Omgevingsdiensten

In de vorige bestuursperiode heeft de VNG het standpunt ingenomen om geen uitbreiding van het basistakenpakket omgevingsdiensten te willen. Momenteel spelen er een paar trajecten die gemeenten vragen opnieuw na te denken over hoe bepaalde taken met kwaliteit uitgevoerd kunnen worden (denk aan lopende wetstrajecten als invoeringsbesluit omgevingswet). De commissie houdt eraan vast geen uitbreiding van het basistakenpakket van omgevingsdiensten te willen, tenzij de wens van onderaf aanwezig is. Voor de natuurtaken streeft de commissie naar bundeling van kennis bij omgevingsdiensten, maar ook daar van onderaf.

Netwerk Programmatische aanpak Stikstof (PAS)

Kennisdelen op dit onderwerp is van groot belang. De PAS gaat ons langjarig bezighouden, niet alleen tav landbouw en infrastructuur, maar ook voor woningbouw. De commissie besluit om een ambtelijk netwerk in te stellen.

NOVI

IPO, VNG en UVW vinden de '70%-versie' van de NOVI nog onvoldoende om ter goedkeuring aan de achterban voor te leggen. De commissie uit zijn zorgen over het proces en inhoud van de NOVI. Het zou een te veel ‘middle of the road’ nota worden, die niet kiest. Dit komt 14 februari 2019 terug in de commissie met een standpunten memo.

Concept bestuursakkoord Wet Kwaliteitsborging bouw

De VNG heeft altijd steun gegeven aan de uitgangspunten achter het wetsvoorstel: te weten betere bouwkwaliteit, meer verantwoordelijkheid voor de bouwer en een betere positie van de consument.

Inmiddels ligt er een concept bestuursakkoord. Met dit bestuursakkoord worden de zorgen van gemeenten over dit wetsvoorstel over hun handhavende rol weggenomen en komt er beweging in het veld. Het wetsvoorstel voorziet zowel in nieuwbouw als verbouw, wat we met aanvullende proefprojecten verder willen toetsen. Ook bevat het bestuursakkoord genoeg handvatten voor gemeenten om tijdens de implementatie bij te sturen indien nodig. De commissie gaat akkoord.

Nadere uitwerking 10 puntenplan Woonbeleid

In de vorige commissie zijn de tien punten besproken. Gevraagd is om nadere uitwerking. Het 10-puntenplan is vervolgens onze input voor uitwerking van het IBP-Wonen.De commissie stelt de nadere uitwerking vast en streeft er naar dit in een akkoord vast te leggen met Rijk, IPO en UvW als uitwerking van de opgave Toekomstbestendig wonen. Voor vragen over bovenstaande mag contact worden opgenomen met Cis Apeldoorn, Gemeentesecretaris Zaanstad, T 075 - 655 20 05.