Uit de VNG commissie Informatiesamenleving

Afgelopen woensdag 4 september heeft er weer een commissie informatiesamenleving plaatsgevonden. In de vakantie hebben zich een aantal voorvallen voorgedaan, die nog maar eens illustreren wat het bestuurlijk belang is van het onderwerp van de informatiesamenleving. Zo “kroop de gemeente Lochem door het oog van de naald”, door een hack waardoor de dienstverlening 1,5 dag plat lag. En was er het voorbeeld van de verstoring bij de bruggen in Leiden waardoor het autoverkeer een dagdeel flink ontregeld raakte. Het maakt duidelijk hoe afhankelijk we zijn in de ordening van onze samenleving van onze informatiehuishouding. Voor geïnteresseerden voeg ik het persbericht van de gemeente Lochem toe.

In de commissie hebben we vervolgens voornamelijk stilgestaan bij notities over deze noodzaak om als (lokale) overheden positie te nemen in de digitale transitie en de digitale samenleving. Uitgangspunt daarbij is dat het gaat om een domein overstijgende verantwoordelijkheid, waarbij wij als eerste overheid een grote inbreng kunnen hebben juist omdat wij zo dicht bij onze inwoners en ondernemers acteren en omdat wij in de praktijk ervaren wat de domein overstijgende consequenties zijn. Er is door een brede werkgroep een mooi voorstel gemaakt voor een gemeentebrede set van uitgangspunten bij dilemma’s rondom digitalisering van de openbare ruimte. Zij geven gemeenten richting en houvast bij de digitalisering van de samenleving in het algemeen en het voeren van een (nationale) dialoog hierover. Dit voorstel wordt in de maand september in een viertal bestuurlijke bijeenkomsten in het land getoetst (uitnodiging voeg ik bij), en de intentie is om deze voor te leggen tijdens de BALV van 29 november.

Cie Informatiesamenleving op 4 september 2019
Beatrijs de Vries