Uit de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Terugkoppeling commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
14 februari 2019, Mariël Middendorp

Er stonden dit keer maar liefst 20 punten op de agenda! De meeste vooral van financiële aard. De commissie startte met twee presentaties, gezamenlijk met de commissie PSI, waar onze collega Arne van Hout in zit. De eerste presentatie van het SCP over “de staat van Nederland” en de tweede van het CBP over de uitkomsten van het recente onderzoek naar wijkteams: https://www.cpb.nl/de-wijkteambenadering-nader-bekeken

 Veel gemeenten kennen grote tekorten in het sociaal domein. Vandaar dat de financiën veel aandacht krijgen in de commissie. Ik noem er een aantal:

  • Verdeelmodel sociaal domein: zoals jullie bekend zal per 2021 een nieuwe verdelingssystematiek in gaan. Daarover zijn inmiddels diverse rapporten en adviezen verschenen. De lijn van de VNG is om voor de verdeling gebruik te maken van een regressie analyse op gemeenteniveau. Deze keuze is op dit moment de hoogst haalbare en is een significante verbetering ten opzichte van de huidige methodiek. Grootste zorgpunt is het macrobudget. Immers als dat niet voldoende is, blijft welke verdeling dan ook geen oplossing bieden.
  • Onderzoek naar volume toename jeugdzorg. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om te onderzoeken of het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt sinds de decentralisaties is gestegen. De tussenresultaten laten zien dat er in de jaren 2015 t/m 2017 een stijging is geweest van ruim 12 procent van het aantal unieke jeugdigen dat hulp krijgt. Bij diepte- onderzoek in 10 gemeenten blijkt ook een toename van de kosten per traject. Het eindrapport is eind februari gereed
  • Uitgangspunt is dat het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen per 2021 ingaat. Dit is tegelijk met de aanpassing van de Wlz en de herijking van de verdeelmodellen in het Sociaal Domein. De commissie zit hier met een ingewikkelde puzzel. Enerzijds is er het technische punt dat de verdeling van middelen pas in 2020 echt duidelijk al worden. Dit is te laat om nog dingen in te kunnen kopen voor 2021. Dit zou pleiten voor een jaar uitstel. Anderzijds is er ook druk vanuit gemeenten om door te gaan en niet te vertragen. De commissie heeft nog geen besluit genomen. Wel worden er in het voorjaar regionale bijeenkomsten georganiseerd om te horen hoe gemeenten hierin zitten. Voor die tijd worden de voorlopige uitkomsten van het Cebeon verdeelmodel beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Verder:

  • heeft VWS aangekondigd met een richtinggevend memo te komen over resultaatgericht inkopen;
  • Heeft Minister De Jonge aangegeven deze periode niet met stelselwijzigingen te zullen komen;
  • Is er een rapport uitgekomen over maatschappelijke opvang. Het mystery guest onderzoek van Trimbos liet opnieuw zien dat gemeenten onterecht mensen weigeren met name met het argument regiobinding. Het is niet conform de wet dat iemand wordt afgewezen omdat zijn woonverleden elders is. De commissie heeft ingestemd met het advies om alle gemeenten uit te nodigen om het convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang te tekenen.

 

Lees ook commissieverslag ZJO VNG