Uit de VNG commissie Ruimte Wonen en Mobiliteit

Stikstof problematiek

Waar ging het ook al weer om?

PAS is een set spelregels als de Nederlandse vertaling van Europese regels rond stikstof (elk land heeft overigens andere spelregels..(?)). De RvS heeft voor de zomer de set van regels vernietigd. Nu er geen spelregels meer zijn, is de BV Nederland stil komen te liggen. De balans is geheel weg. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld geen dakkapellen meer vergunnen. Kortom: verwarring!

Hoewel urgent, is het Rijk laat in actie gekomen. Bovendien is onderling in kabinet geen overeenstemming hoe dit aan te pakken. Wordt snel politiek.

Remkes heeft inmiddels opdracht gekregen van de minister LNV om voor de korte termijn een nieuwe set van spelregels op te stellen om de stilliggende projecten op gang te helpen (brontoets, intern/extern salderen, drempelwaarde etc). De verwachting is dat dit eind september gereed is en in het bestuurlijk overleg tussen VNG en de minister op 3 oktober a.s. wordt besproken.
Remkes komt ook met een advies voor de lange termijn. Immers hoe gaan we de stikstofuitstoot op de langere termijn versneld verminderen?

Ik heb mij er een beetje in verdiept en kom gekke dingen tegen. Zo zijn de drempelwaarden van Natura 2000 jaren geleden vastgesteld. Inmiddels vermindert jaarlijks de stikstofuitstoot en gaat het ook beter met de natura 2000 gebieden. Waarom wordt dan vastgehouden aan de oude drempelwaarden?
Is het niet wijs om de natuur gebieden opnieuw te evalueren?

Waarom hebben we het hier in NL zo ingewikkeld gemaakt? In Duitsland gaat men uit van hogere drempelwaarden, in België is woningbouw uitgesloten ..
Kortom.. 
Ik verwacht zelf wel dat er snel een oplossing komt voor de korte termijn impasse, maar de schade is al geschied.

Wij hebben in Zaanstad een  bijeenkomst gehouden voor ontwikkelaars en corporaties. Dat werd gewaardeerd. Ook hebben we een handreiking gemaakt waarin staat aangegeven hoe de actualisatie van de natuurtoets moet worden vormgegeven bij nieuwe vergunningaanvragen. Als er interesse is, stuur ik die toe.

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is onvoldoende rijp, concludeert de Cie RWM. Niet uitvoerbaar voor gemeenten. Inzet naar het Rijk: huiswerk is nog niet klaar. Niet doorsturen naar de 2e Kamer.

Bestuursakkoord NOVI In de planning van proces NOVI staat dat het rijk een bestuursakkoord wil sluiten met gemeenten.
Cie RWM besluit dit niet te willen doen.
Over de NOVI is inhoudelijk nog veel in discussie, dus voor bindend bestuursakkoord is het veel te vroeg en bovendien vragen wij ons af of bestuursakkoord wel het geëigende middel is.

Bij vragen, schiet mij aan.

Cis Apeldoorn (gs Zaanstad), lid VNG commissie RWM
Cie RWM van 4-9-2019