Uit het College van Dienstverlening | 06-12-2018

In het College van Dienstverlening zijn op 6 december 2018 onderstaande zaken aan de orde geweest, die van belang zijn voor de collega-gemeentesecretarissen. Peter Teesink koppelt daarom terug.

Klantreizen als standaard

Gemeenten werken samen om de dienstverlening voor mensen te vereenvoudigen in een samenleving die steeds complexer wordt. De huidige werkwijze van gemeenten gaat uit van wet- en regelgeving die doorvertaald in solide en (democratisch) controleerbare processen. Er is behoefte aan doorbraken op terrein van betere dienstverlening en groter gebruiksgemak bij inwoners. Samen als gemeenten, maar ook steeds meer met onze ketenpartners en medeoverheden ontwikkelen we een gemeenschappelijke aanpak en werkwijze ten aanzien van dienstverlening en basisprocessen.

Klantreizen en serviceformules bieden een praktische methode waarmee alle gemeenten op dezelfde manier vanuit inwoners en ondernemers hun dienstverleningsprocessen kunnen verbeteren. Het geeft inzicht in wat beter kan en wat andere gemeenten al bedacht en gedaan hebben om verbeteringen aan te brengen. Door de gestandaardiseerde aanpak zorgen we ervoor dat alle gemeenten het op dezelfde manier toepassen en dus beter van elkaar kunnen leren en beter op de keten zijn afgestemd.

Standpunt CvD:
Kennisgenomen van de presentatie over hoe dit gebruikt kan worden. Uitgangspunt dat gemeenten vanuit de inwoner moeten denken wordt onderschreven. De techniek om dat te doen verschilt. Dit is er een van. Het is goed dat dit wordt aangeboden aan gemeenten om kennis en ervaring op te doen en te delen. Verplicht stellen is (nog) niet aan de orde.

Concretisering jaarplan GGU

Het College heeft gevraagd om een concretisering van het jaarprogramma 2019 door per prioriteit een korte uitwerking te geven met een omschrijving en de beoogde resultaten voor gemeenten. Dit is de eerste stap op weg naar de transitiestrategie. Er moeten concrete stappen worden uitgezet om de doelstellingen van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering te halen. Alles gelieerd aan de vier hoofddoelstellingen van GGU.

Standpunt CvD:
Er is weer een goede volgende stap gezet in nadere concretisering van het programma. Volgende vergadering vervolg stap met planning 2019. Daarbij is richting de taskforce de noodzaak om te komen met ontwerpprincipes en spelregels common ground nogmaals benadrukt en onderschreven.

Verwerkersovereenkomst

Stand van zaken standaardisatieproces: In oktober heeft het CvD de intentie uitgesproken om de verwerkersovereenkomst verbindend te verklaren. De nieuwe standaard (versie 1.0) is gereed en gepubliceerd. Deze standaardovereenkomst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers en met steun van de Taskforce Samen Organiseren. In de komende maandenwerken gemeenten met leveranciers en de VNG aan de verfijning van het document. Om de afwegingen in dit proces objectief en transparant te houden worden de beoordelingen ter advies voorgelegd aan een toetsgroep die bestaat uit Chief Information Security Officers (CISO’s), Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) en inkopers van gemeenten aangevuld met een adviserende vertegenwoordiging van leveranciers. Dit hoeft het proces van standaardverklaring niet in de weg te staan.

Standpunt CvD: 
Het College van Dienstverleningszaken besluit:

  1. Aan het Bestuur te adviseren om bijgaande Verwerkersovereenkomst tot Pas Toe Of Leg Uit (PTOLU) standaard te verklaren per 1-1-2019;
  2. 2019 als overgangsjaar in te richten waarin gemeenten ervaring kunnen opdoen met de standaard en interactief gewerkt kan worden aan de verfijning van het document;
  3. Het bestuur te adviseren om met ingang van 1-1-2020 de bijgestelde verwerkersovereenkomst tot verplichte standaard te verklaren;
  4. Aan VNG(-R) te verzoeken om een integraal voorstel uit te werken t.b.v. beheer en monitoring.

Het beheer en monitoring is grotendeels ingericht dus er kan z.s.m. worden gestart. 2019 kan dan als groei jaar worden gezien op grond waarvan nog eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.  Ook zal er door de landsadvocaat nog een marginale toets op het voorstel zal worden gedaan om tot een finaal voorstel te komen.

Voor meer informatie: Peter Teesink.