BBV v2

Voorbeeldteksten Corona in jaarrekening

Onderstaand bericht is afkomstig van de website van de commissie BBV. Omdat wij daar van verschillende leden vragen over kregen, plaatsen we het hier door.

.

Covid-19 virus en jaarrekening 2019.

Naar aanleiding van het bericht van de commissie BBV op 20 maart 2020 is gevraagd wat als toelichting opgenomen zou moeten worden in de jaarrekening 2019.
 
Gezien de vele onzekerheden is het naar verwachting niet mogelijk om de (financiële) effecten op relatief korte termijn te duiden. De commissie BBV heeft ook niet de intentie met uitgebreide voorschriften te komen. Dat past bij de in de Tweede Kamer op 26 maart 2020 aangenomen motie om “lagere overheden en overheidsinstellingen uitdrukkelijk te verzoeken bureaucratie tot een minimum te beperken”.
 
Gebeurtenissen na balansdatum Hieronder wordt een toelichting opgenomen overeenkomstig de notitie Gebeurtenissen na Balansdatum van de Commissie BBV met minimaal het volgende:
 
“Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.”
 
Jaarverslag
Daarin wordt een tekst met de volgende strekking opgenomen:
 
“De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.”
 
Uiteraard staat het de organisatie vrij om een eigen soortgelijke tekst en/of een uitgebreidere toelichting op te nemen.