Wij zoeken een VGS lid om samen te werken aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In de commissie BBV is een vacature vrijgekomen voor een vertegenwoordiger van de VGS.

Heldere en praktische spelregels voor begroten en verantwoorden zijn van groot belang in ons publieke domein. In onze dagelijkse praktijk worden steeds hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van de overheid en de wijze waarop we verantwoording afleggen. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met grondexploitaties of hoe we ons verantwoorden over de rechtmatigheid. Het BBV vormt hiervoor de basis. De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het BBV bevat de regelgeving daarvoor. In het BBV is opgenomen dat er een commissie voor het Besluit begroting en verantwoording (commissie BBV) is met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Dit doet zij onder meer door het beantwoorden van praktijkvragen en het uitbrengen van richtinggevende notities. In de commissie zijn regelgevers (ministeries BZK en Financiën), toezichthouders (rijk en provincie), accountants, opstellers (ambtenaren financiën) en gebruikers van de financiële informatie (waaronder een griffier en een gemeentesecretaris) vertegenwoordigd. Zo zitten dus alles partijen die iets te maken hebben met het BBV regelmatig om tafel. Samen proberen zij om oplossingen te vinden voor verantwoordingsvraagstukken die recht doen aan de geest van de regels, maar ook aan de eigenheid van gemeenten en aan de praktische toepasbaarheid van de regels. De inbreng van een gemeentesecretaris die juist vanuit zijn functie een brede scope heeft en daarom deze verschillende aspecten kan verbinden heeft dan ook toegevoegde waarde in de commissie. De commissie komt zo’n vijf keer per jaar bij elkaar. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Theo Dijkstra, die nu nog lid van de commissie is.

Belangstelling kun je doorgeven aan ingrid@gemeentesecretaris.nl